سيماي عشاير آذربايجانشرقي

     وجود سه نظام زيستي كامل مشخص و متمايز جامعه شهري و روستائي و عشايري در ايران پيچيدگي خاصي به سرزمين ما داده است اين سه در طول تاريخ بر هم تاثير گذاشته و از هم تاثير گرفته اند اين سه جامعه با وجود تفاوتهايي كه دارند مكمل يكديگرند مشخصه اصلي جامعه عشاير همانا نزديكي به طبيعت و وابستگي آنها به دام و مرتع است