• گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
سيماي عشاير آذربايجانشرقي

     وجود سه نظام زيستي كامل مشخص و متمايز جامعه شهري و روستائي و عشايري در ايران پيچيدگي خاصي به سرزمين ما داده است اين سه در طول تاريخ بر هم تاثير گذاشته و از هم تاثير گرفته اند اين سه جامعه با وجود تفاوتهايي كه دارند مكمل يكديگرند مشخصه اصلي جامعه عشاير همانا نزديكي به طبيعت و وابستگي آنها به دام و مرتع است