• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
  • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
  • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
  • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
  • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
  • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
  • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
  • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
  • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.