ويژگي هاي جمعيتي عشاير

     استان آذربايجانشرقي با دارا بودن اقليم متنوع، مراتع ، جنگلهاي سرسبز و نيز كوههاي مرتفع يكي از استانهاي عشاير نشين كشور محسوب مي شود، بر اساس نتايج سرشماري عشاير كوچنده كشور در سال 1387 ، جمعيت عشاير استان در دوره ييلاقي 13295 خانوار بالغ بر 70572 نفر و در دوره قشلاقي 8097 خانواده بالغ بر 43857 نفر مي باشد طبق نتايج همين سرشماري اين استان در فصل ييلاق 6 درصد و در فصل قشلاق 4 درصد از كل جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است .