وضعيت دام عشاير

     جمعيت دام عشاير استان در دوره ييلاقي 1469260 راس و در دوره قشلاقي 826761 راس مي باشد كه از اين تعداد در دوره ييلاقي 1253731 راس گوسفند و بره و 172897 راس بز و بزغاله و مابقي دامهاي ديگر مثل گاو و گوساله، شتر و غيره مي باشد بطوريكه متوسط دام كوچك هر خانوار عشايري در دوره ييلاقي 107 راس و متوسط تعداد دام كوچك هر خانوار عشايري در دوره قشلاقي 98 راس است .