• گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
وضعيت مراتع

     عشاير حدود يك ميليون هكتار مرتع در اختيار دارند كه بيش از 50 درصد از اين مراتع درجه يك مي باشد كه فشار بيش از حد دام بر مرتع و بروز خشكسالي هاي پي در پي باعث تخريب و كاهش سطح در مراتع درجه يك مي گردد.