وضعيت مراتع

     عشاير حدود يك ميليون هكتار مرتع در اختيار دارند كه بيش از 50 درصد از اين مراتع درجه يك مي باشد كه فشار بيش از حد دام بر مرتع و بروز خشكسالي هاي پي در پي باعث تخريب و كاهش سطح در مراتع درجه يك مي گردد.