• گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
صنايع دستي
     در بين خانوارهاي عشايري بافت قالي و قاليچه، گليم و ورني و ساير موارد از جمله جوراب، جاجيم، خورجين، دستكش، كلاه و ... در دوره ييلاقي و قشلاقي رواج دارد .     بر اساس نتايج سرشماري سال 1387 درآذربايجانشرقي در دوره قشلاقي بافت قالي و قاليچه 8/10 درصد خانوارها، بافت گليم و ورني 8/29 درصد خانوارها، بافت ساير موارد 9/2 درصد خانوارها وجود دارد. بر همين اساس در دوره ييلاقي نيز بافت قالي و قاليچه 6/8 درصد خانوارها، بافت گليم و ورني 7/24 درصد خانوارها، بافت ساير موارد 8/3 درصد خانوارها وجود دارد .