توليدات عشاير

     اهم توليدات متوسط سالانه عشاير اين استان، گوشت قرمز به مقدار 9958 تن، شير به مقدار 30100 تن، پشم به مقدار 893 تن، گليم و ورني 22854 متر مربع و قالي و قاليچه به مقدار 9389 مترمربع مي باشد.