• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      

 نگاهي به عملکرد اتحاديه تعاونيهاي عشايري آذربايجان شرقي در سال 1390

 
تهيه و توزيع جو علوفه اي به مقدار 3500   تن

تهيه و توزيع گندم دامي به مقدار

1100   تن

تهيه و توزيع كنسانتره دامي به مقدار

6800   تن
تهيه و توزيع سبوس به مقدار  740    تن

تهيه و توزيه سهميه آرد خام عشايربه مقدار

6000    تن
تهيه و توزيع سوخت فسيلي به مقدار 2260    تن
خريد صنايع دستي از عشاير عضو به مبلغ 200   ميليون ريال
حمل كالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي از مبادي مختلف كشور حدود 20     هزار تن کالا
آبرساني سيار به قشلاقات فاقد آب آشاميدني 8       ميليون ليتر