نگاهي به عملکرد اتحاديه تعاونيهاي عشايري آذربايجان شرقي در سال 1390

 
تهيه و توزيع جو علوفه اي به مقدار 3500   تن

تهيه و توزيع گندم دامي به مقدار

1100   تن

تهيه و توزيع كنسانتره دامي به مقدار

6800   تن
تهيه و توزيع سبوس به مقدار  740    تن

تهيه و توزيه سهميه آرد خام عشايربه مقدار

6000    تن
تهيه و توزيع سوخت فسيلي به مقدار 2260    تن
خريد صنايع دستي از عشاير عضو به مبلغ 200   ميليون ريال
حمل كالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي از مبادي مختلف كشور حدود 20     هزار تن کالا
آبرساني سيار به قشلاقات فاقد آب آشاميدني 8       ميليون ليتر