• گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      

 گوشه اي از فعاليت هاي اتحاديه تعاوني هاي عشايري آذربايجان شرقيدر شش ماهه اول 1395

   
 عقد قرارداد خريد كنسانتره گوسفندي با فرمول عشايري 750تن
 كنسانتره استحصال و توزيع به مقدار 6000تن
 خريد جو علو فه اي به مقدار1000تن
 خريد جو با مباشرت شركت پشتيباني اموردام به مقدار 1000 تن ( در عقد قرارداد تا سقف 5000 تن پيش بيني شده است )
 تهيه و توزيع آرد آزاد به مقدار 70 تن
فروش انواع صنايع دستي به مبلغ 520 ميليون ريال