• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
 گوشه اي از فعاليت شركت تعاوني عشايري شهيد مفتح كليبر در سال 1389

ــ

توليد بلوك سيماني به تعداد 20 هزار قالب

ــ

پرواربندي مشاركتي با عشاير عضو به مبلغ 400 ميليون ريال

ــ

كاشت نهال باغي به مقدار 2 هكتار

ــ

توزيع كنسانتره به مقدار 1200 تن

ــ

توزيع جو علوفه اي به مقدار 200 تن

ــ

توزيع آرد خام يارانه اي به مقدار 1000 تن

ــ

توزيع گاز مايع به مقدار 800 تن

ــ

توزيع گندم دامي بمقدار 255 تن