• به سايت اتحاديه تعاوني هاي عشايري استان آذربايجان شرقي خوش آمديد
 • شهر تبريز است و جان قربان جانان ميکند سرمه چشم از غبار کفش ميهمان ميکند
 • عشاير سلحشور مرزداران ميهن اسلامي ومايه برکات کشورند :مقام معظم رهبري
 • هرچادرعشايري يک کارگاه توليدي است
 • صنايع دستي يکي ازراههاي برون رفت ازبحران صادرات است
 • استفاده ارسوخت فسيلي (نفت وگاز)بجاي سوختهاي نباتي باعث جلوگيري ازتخريب جنگلها ومراتع مي گردد.
 • بيمه محصولات دامي وکشاورزي عشاير،موجب امنيت زندگي ،شغلي،اقتصادي ،وغذايي آنان مي شود
 • عشايرمظهرعيني وعملي خوداتکايي وخودکفايي اقتصادي درکشوربوده اند.( مقام معظم رهبري)
 • با آهك پاشي ورودي دامداري و جايگاه دام از بروز تب برفكي ( دباغ ) پيشگيري نمائيد.
    
 • گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
گوشه اي از فعاليت شركت تعاوني عشايري شهيد دستغيب كليبر در سال 1389
 

ــ

 آبرساني سيار به قشلاقات فاقد آب شاميدني به مقدار 3300 هزار ليتر
 

ــ

 تهيه و توزيع كنسانتره به مقدار 1342 تن
 

ــ

 تهيه و توزيع جو علوفه اي به مقدار 785 تن
 

ــ

 تهيه و توزيع گندم دامي به مقدار 300 تن
 

 ــ

 تهيه و توزيع آرد خام يارانه اي به مقدار 1131 تن
 

 ــ

 تهيه و توزيع آرد آزاد به مقدار 60 تن

 ــ

 پرواربندي مشاركتي با عشاير عضو به مبلغ 510 ميليون ريال