گوشه اي از فعاليت شركت تعاوني عشايري شهيد راعي مرند در سال 1389

ــ

 توليد بلوك سيماني از اول سال 90 آغاز گرديده و در سه ماهه اول به مقدار 25 هزار قالب توليد دارد

ــ

 كاشت باغ پسته به تعداد 600 اصله نهال بزرگ و 700 اصله نهال كوچك

ــ

 احداث فروشگاه شهري به مساحت 100مترمربع

ــ

 احداث انبار كالا به مساحت 100 مترمربع

ــ

 تهيه و توزيع كنسانتره به مقدار 687 تن

ــ

 تهيه و توزيع جو علوفه اي به مقدار 168 تن

ــ

 تهيه و توزيع گندم دامي به مقدار 85 تن

ــ

 تهيه و توزيع آرد يارانه اي به مقدار 3091 عدل