گوشه اي از فعاليت شركت تعاوني عشايري شهيد مطهري در سال 1389

ــ

 احداث فروشگاه شهري به مساحت 100 متر

ــ

 اعطاء تسهيلات براي بافت تابلو فرش 40 ميليون ريال

ــ

 تهيه و توزيع كنسانتره به مقدار 929 تن

ــ

 تهيه و توزيع جو علوفه اي به مقدار 649 تن

ــ

 تهيه و توزيع سبوس به مقدار 68 تن

ــ

 تهيه و توزيع گندم دامي به مقدار 300 تن

ــ

 تهيه و توزيع آرد يارانه اي به مقدار 41478 عدل

ــ

 تهيه و توزيع گاز مايع به مقدار 412 تن