• گالری تصاویر
  • gallery image

   عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  14

  • gallery image

   ساختمان تجاری
   تعداد تصاویر :  10

  • gallery image

   صنایع دستی عشایر ارسباران
   تعداد تصاویر :  4

  • gallery image

   نمایشگاه
   تعداد تصاویر :  2

      
 پيشنهاد بهره برداري از اراضي پاياب سد وپمپاژها

انتظار ميرود سازمان امور عشاير کشور ترتيبي اتخاذ فرمايند که در بهره برداري اراضي پاياب به جاي تشکيل تعاونيهاي متعدد و باعنايت به وجود ظرفيت وتوانمندي لازم در اساسنامه شرکتهاي عشايري، مطلوب است اين مهم در قالب شرکتهاي تعاوني عشايري به اجرا درايد.