پيشنهاد بهره برداري از اراضي پاياب سد وپمپاژها

انتظار ميرود سازمان امور عشاير کشور ترتيبي اتخاذ فرمايند که در بهره برداري اراضي پاياب به جاي تشکيل تعاونيهاي متعدد و باعنايت به وجود ظرفيت وتوانمندي لازم در اساسنامه شرکتهاي عشايري، مطلوب است اين مهم در قالب شرکتهاي تعاوني عشايري به اجرا درايد.